3
14
by Li, Jiansheng, Zhu, Yawen, Yang, Yang
Published in PLoS ONE (2014)
Get additional information online
E-Article