1
by AULCHENKO, V. M., BALDIN, E. M., BARLADYAN, A. K., BARNYAKOV, A. Yu., BARNYAKOV, M. Yu., BARU, S. E., BASOK, I. Yu., BATRAKOV, A. M., BLINOV, A. E., BLINOV, V. E., BOBROV, A. V., BOBROVNIKOV, V. S., BOGOMYAGKOV, A. V., BONDAR, A. E., BUZYKAEV, A. R., EIDELMAN, S. I., GRIGORIEV, D. N., GROSHEV, V. R., GLUKHOVCHENKO, Yu. M., GULEVICH, V. V., GUSEV, D. V., KARNAEV, S. E., KARPOV, G. V., KARPOV, S. V., KHARLAMOVA, T. A., KISELEV, V. A., KOLMOGOROV, V. V., KONONOV, S. A., KOTOV, K. Yu., KRAVCHENKO, E. A., KUDRYAVTSEV, V. N., KULIKOV, V. F., KURKIN, G. YA., KUPER, E. A., KUYANOV, I. A., LEVICHEV, E. B., MAKSIMOV, D. A., MALYSHEV, V. M., MASLENNIKOV, A. L., MESHKOV, O. I., MISHNEV, S. I., MOROZOV, I. I., MUCHNOI, N. Yu., NEUFELD, V. V., NIKITIN, S. A., NIKOLAEV, I. B., OKUNEV, I. N., ONUCHIN, A. P., ORESHKIN, S. B., ORLOV, I. O., OSIPOV, A. A., OVTIN, I. V., PELEGANCHUK, S. V., PIVOVAROV, S. G., PIMINOV, P. A., PETROV, V. V., POLUEKTOV, A. O., PRISEKIN, V. G., REZANOVA, O. L., RUBAN, A. A., SANDYREV, V. K., SAVINOV, G. A., SHAMOV, A. G., SHATILOV, D. N., SHWARTZ, B. A., SIMONOV, E. A., SINYATKIN, S. V., SKRINSKY, A. N., SUKHAREV, A. M., SOKOLOV, A. V., STAROSTINA, E. V., TALYSHEV, A. A., TAYURSKY, V. A., TELNOV, V. I., TIKHONOV, Yu. A., TODYSHEV, K. Yu., TUMAIKIN, G. M., USOV, Yu. V., VOROBIOV, A. I., ZHILICH, V. N., ZHULANOV, V. V., ZHURAVLEV, A. N.
Published in International Journal of Modern Physics: Conference Series (2014)
Get additional information online
E-Article
2
by AULCHENKO, V. M., BALDIN, E. M., BARLADYAN, A. K., BARNYAKOV, A. YU., BARNYAKOV, M. YU., BARU, S. E., BASOK, I. YU., BATRAKOV, A. M., BLINOV, A. E., BLINOV, V. E., BOBROV, A. V., BOBROVNIKOV, V. S., BOGOMYAGKOV, A. V., BONDAR, A. E., BUZYKAEV, A. R., EIDELMAN, S. I., GRIGORIEV, D. N., GROSHEV, V. R., GLUKHOVCHENKO, YU. M., GULEVICH, V. V., GUSEV, D. V., KARNAEV, S. E., KARPOV, G. V., KARPOV, S. V., KHARLAMOVA, T. A., KISELEV, V. A., KOLMOGOROV, V. V., KONONOV, S. A., KOTOV, K. YU., KRAVCHENKO, E. A., KUDRYAVTSEV, V. N., KULIKOV, V. F., KURKIN, G. YA., KUPER, E. A., KUYANOV, I. A., LEVICHEV, E. B., MAKSIMOV, D. A., MALYSHEV, V. M., MASLENNIKOV, A. L., MESHKOV, O. I., MISHNEV, S. I., MOROZOV, I. I., MUCHNOI, N. YU., NEUFELD, V. V., NIKITIN, S. A., NIKOLAEV, I. B., OKUNEV, I. N., ONUCHIN, A. P., ORESHKIN, S. B., ORLOV, I. O., OSIPOV, A. A., OVTIN, I. V., PELEGANCHUK, S. V., PIVOVAROV, S. G., PIMINOV, P. A., PETROV, V. V., POLUEKTOV, A. O., PRISEKIN, V. G., REZANOVA, O. L., RUBAN, A. A., SANDYREV, V. K., SAVINOV, G. A., SHAMOV, A. G., SHATILOV, D. N., SHWARTZ, B. A., SIMONOV, E. A., SINYATKIN, S. V., SKRINSKY, A. N., SOKOLOV, A. V., SUKHAREV, A. M., STAROSTINA, E. V., TALYSHEV, A. A., TAYURSKY, V. A., TELNOV, V. I., TIKHONOV, YU. A., TODYSHEV, K. YU., TUMAIKIN, G. M., USOV, YU. V., VOROBIOV, A. I., ZHILICH, V. N., ZHULANOV, V. V., ZHURAVLEV, A. N.
Published in International Journal of Modern Physics: Conference Series (2014)
Get additional information online
E-Article
3
4