1
by Iuppa, R.
Published in Journal of Instrumentation (2015)
Get additional information online
E-Article
2
by Iuppa, R
Published in Journal of Instrumentation (2013)
Get additional information online
E-Article
3
4
13
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Melcarne, A. K. Calabrese, Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Chen, S. Z., Chen, T. L., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., D'Amone, A., Danzengluobu, De Mitri, I., Piazzoli, B. D'Ettorre, Di Girolamo, T., Di Sciascio, G., Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Iacovacci, M., Iuppa, R., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Liguori, G., Liu, C., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, L. L., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Sbano, S. N., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xue, L., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, L., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhao, J., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, G., Bai, Y. X., Chen, M. J., Chen, Y., Feng, S. H., Gao, B., Gu, M. H., Hou, C., Li, X. X., Liu, J., Liu, J. L., Wang, X., Xiao, G., Zhang, B. K., Zhang, S. S., Zhou, B., Zuo, X.
Published in Chinese Physics C (2014)
Get additional information online
E-Article
17
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Calabrese Melcarne, A. K., Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Cattaneo, C., Chen, S. Z., Chen, T. L., Chen, Y., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., D'Alí Staiti, G., D'Amone, A., Danzengluobu, De Mitri, I., D'Ettorre Piazzoli, B., Di Girolamo, T., Ding, X. H., Di Sciascio, G., Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Galeazzi, F., Giroletti, E., Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Huang, Q., Iacovacci, M., Iuppa, R., James, I., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Li, J. Y., Li, X. X., Liguori, G., Liu, C., Liu, C. Q., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, L. L., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Pagliaro, A., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Sbano, S. N., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, B., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xu, B., Xue, L., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, Jilong, Zhang, Jianli, Zhang, L., Zhang, P., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhao, J., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, G.
Published in The Astrophysical Journal (2013)
Get additional information online
E-Article
18
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bleve, C., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Calabrese Melcarne, A. K., Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Cattaneo, C., Chen, S. Z., Chen, T. L., Chen, Y., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., D'Alí Staiti, G., Danzengluobu, Dattoli, M., De Mitri, I., D'Ettorre Piazzoli, B., Di Girolamo, T., Ding, X. H., Di Sciascio, G., Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Galeazzi, F., Giroletti, E., Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Huang, Q., Iacovacci, M., Iuppa, R., James, I., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Li, J. Y., Li, X. X., Liguori, G., Liu, C., Liu, C. Q., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, L. L., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Pagliaro, A., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Stanescu, C., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, B., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xu, B., Xue, L., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, Jilong, Zhang, Jianli, Zhang, L., Zhang, P., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhao, J., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, G.
Published in The Astrophysical Journal (2012)
Get additional information online
E-Article
19
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bleve, C., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Calabrese Melcarne, A. K., Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Cattaneo, C., Chen, S. Z., Chen, T. L., Chen, Y., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., D'Alí Staiti, G., Danzengluobu, Dattoli, M., De Mitri, I., D'Ettorre Piazzoli, B., Di Girolamo, T., Ding, X. H., Di Sciascio, G., Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Galeazzi, F., Giroletti, E., Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Huang, Q., Iacovacci, M., Iuppa, R., James, I., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Li, J. Y., Li, X. X., Liguori, G., Liu, C., Liu, C. Q., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, L. L., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Pagliaro, A., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Stanescu, C., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, B., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xu, B., Xue, L., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, Jilong, Zhang, Jianli, Zhang, L., Zhang, P., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhao, J., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, and G.
Published in The Astrophysical Journal (2012)
Get additional information online
E-Article
20
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bleve, C., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Melcarne, A. K. Calabrese, Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Cattaneo, C., Chen, S. Z., Chen, T. L., Chen, Y., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., Staiti, G. D'Alí, Danzengluobu, Dattoli, M., De Mitri, I., Piazzoli, B. D'Ettorre, Girolamo, T. Di, Ding, X. H., Sciascio, G. Di, Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Galeazzi, F., Giroletti, E., Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Huang, Q., Iacovacci, M., Iuppa, R., James, I., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Li, J. Y., Li, X. X., Liguori, G., Liu, C., Liu, C. Q., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Pagliaro, A., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Qu, X. B., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Stanescu, C., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, B., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xu, B., Xue, L., Yan, Y. X., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, Jilong, Zhang, Jianli, Zhang, L., Zhang, P., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, G.
Published in The Astrophysical Journal (2012)
Get additional information online
E-Article