2
4
6
9
15
by Qiao, Shu, Ding, Dan, Zhu, Ruiyou
Published in TOAUTOCJ (2015)
Get additional information online
E-Article
17
by Feng, Guangxue, Ding, Dan, Liu, Bin
Published in Nanoscale (2012)
Get additional information online
E-Article