1
3
4
by Anashin, V.V., Aulchenko, V.M., Baldin, E.M., Barladyan, A.K., Barnyakov, A.Yu., Barnyakov, M.Yu., Baru, S.E., Basok, I.Yu., Batrakov, A.M., Blinov, A.E., Blinov, V.E., Bobrov, A.V., Bobrovnikov, V.S., Bogomyagkov, A.V., Bondar, A.E., Borodenko, A.A., Buzykaev, A.R., Eidelman, S.I., Grigoriev, D.N., Glukhovchenko, Yu.M., Karnaev, S.E., Karpov, G.V., Karpov, S.V., Kasyanenko, P.V., Kharlamova, T.A., Kiselev, V.A., Kolmogorov, V.V., Kononov, S.A., Kotov, K.Yu., Kravchenko, E.A., Kudryavtsev, V.N., Kulikov, V.F., Kurkin, G.Ya., Kuyanov, I.A., Kuper, E.A., Levichev, E.B., Maksimov, D.A., Malyshev, V.M., Maslennikov, A.L., Meshkov, O.I., Mishnev, S.I., Morozov, I.I., Muchnoi, N.Yu., Neufeld, V.V., Nikitin, S.A., Nikolaev, I.B., Okunev, I.N., Onuchin, A.P., Oreshkin, S.B., Osipov, A.A., Ovtin, I.V., Peleganchuk, S.V., Petrov, V.V., Pivovarov, S.G., Piminov, P.A., Prisekin, V.G., Rezanova, O.L., Ruban, A.A., Sandyrev, V.K., Savinov, G.A., Shamov, A.G., Shatilov, D.N., Shwartz, B.A., Simonov, E.A., Sinyatkin, S.V., Skrinsky, A.N., Sokolov, A.V., Sukharev, A.M., Starostina, E.V., Talyshev, A.A., Tayursky, V.A., Telnov, V.I., Tikhonov, Yu.A., Todyshev, K.Yu., Tumaikin, G.M., Usov, Yu.V., Vorobiov, A.I., Zhilich, V.N., Zhulanov, V.V., Zhuravlev, A.N.
Published in Physics Letters B (2016)
...Baldin, E.M....
Get additional information online
E-Article
6
by AULCHENKO, V. M., BALDIN, E. M., BARLADYAN, A. K., BARNYAKOV, A. YU., BARNYAKOV, M. YU., BARU, S. E., BASOK, I. YU., BATRAKOV, A. M., BLINOV, A. E., BLINOV, V. E., BOBROV, A. V., BOBROVNIKOV, V. S., BOGOMYAGKOV, A. V., BONDAR, A. E., BUZYKAEV, A. R., EIDELMAN, S. I., GRIGORIEV, D. N., GROSHEV, V. R., GLUKHOVCHENKO, YU. M., GULEVICH, V. V., GUSEV, D. V., KARNAEV, S. E., KARPOV, G. V., KARPOV, S. V., KHARLAMOVA, T. A., KISELEV, V. A., KOLMOGOROV, V. V., KONONOV, S. A., KOTOV, K. YU., KRAVCHENKO, E. A., KUDRYAVTSEV, V. N., KULIKOV, V. F., KURKIN, G. YA., KUPER, E. A., KUYANOV, I. A., LEVICHEV, E. B., MAKSIMOV, D. A., MALYSHEV, V. M., MASLENNIKOV, A. L., MESHKOV, O. I., MISHNEV, S. I., MOROZOV, I. I., MUCHNOI, N. YU., NEUFELD, V. V., NIKITIN, S. A., NIKOLAEV, I. B., OKUNEV, I. N., ONUCHIN, A. P., ORESHKIN, S. B., ORLOV, I. O., OSIPOV, A. A., OVTIN, I. V., PELEGANCHUK, S. V., PIVOVAROV, S. G., PIMINOV, P. A., PETROV, V. V., POLUEKTOV, A. O., PRISEKIN, V. G., REZANOVA, O. L., RUBAN, A. A., SANDYREV, V. K., SAVINOV, G. A., SHAMOV, A. G., SHATILOV, D. N., SHWARTZ, B. A., SIMONOV, E. A., SINYATKIN, S. V., SKRINSKY, A. N., SOKOLOV, A. V., SUKHAREV, A. M., STAROSTINA, E. V., TALYSHEV, A. A., TAYURSKY, V. A., TELNOV, V. I., TIKHONOV, YU. A., TODYSHEV, K. YU., TUMAIKIN, G. M., USOV, YU. V., VOROBIOV, A. I., ZHILICH, V. N., ZHULANOV, V. V., ZHURAVLEV, A. N.
Published in International Journal of Modern Physics: Conference Series (2014)
Get additional information online
E-Article
7
8
by Aulchenko, V.M., Baldin, E.M., Barladyan, A.K., Barnyakov, A.Yu., Barnyakov, M.Yu., Baru, S.E., Basok, I.Yu., Batrakov, A.M., Blinov, A.E., Blinov, V.E., Bobrov, A.V., Bobrovnikov, V.S., Bogomyagkov, A.V., Bondar, A.E., Buzykaev, A.R., Eidelman, S.I., Grigoriev, D.N., Groshev, V.R., Glukhovchenko, Yu.M., Gulevich, V.V., Gusev, D.V., Karnaev, S.E., Karpov, G.V., Karpov, S.V., Kharlamova, T.A., Kiselev, V.A., Kolmogorov, V.V., Kononov, S.A., Kotov, K.Yu., Kravchenko, E.A., Kudryavtsev, V.N., Kulikov, V.F., Kurkin, G.Ya., Kuper, E.A., Kuyanov, I.A., Levichev, E.B., Maksimov, D.A., Malyshev, V.M., Maslennikov, A.L., Meshkov, O.I., Mishnev, S.I., Morozov, I.I., Muchnoi, N.Yu., Neufeld, V.V., Nikitin, S.A., Nikolaev, I.B., Okunev, I.N., Onuchin, A.P., Oreshkin, S.B., Orlov, I.O., Osipov, A.A., Ovtin, I.V., Peleganchuk, S.V., Pivovarov, S.G., Piminov, P.A., Petrov, V.V., Poluektov, A.O., Prisekin, V.G., Rezanova, O.L., Ruban, A.A., Sandyrev, V.K., Savinov, G.A., Shamov, A.G., Shatilov, D.N., Shwartz, B.A., Simonov, E.A., Sinyatkin, S.V., Skrinsky, A.N., Sokolov, A.V., Sukharev, A.M., Starostina, E.V., Talyshev, A.A., Tayursky, V.A., Telnov, V.I., Tikhonov, Yu.A., Todyshev, K.Yu., Tumaikin, G.M., Usov, Yu.V., Vorobiov, A.I., Zhilich, V.N., Zhulanov, V.V., Zhuravlev, A.N.
Published in Physics Letters B (2014)
...Baldin, E.M....
Get additional information online
E-Article
9
by AULCHENKO, V. M., BALDIN, E. M., BARLADYAN, A. K., BARNYAKOV, A. Yu., BARNYAKOV, M. Yu., BARU, S. E., BASOK, I. Yu., BATRAKOV, A. M., BLINOV, A. E., BLINOV, V. E., BOBROV, A. V., BOBROVNIKOV, V. S., BOGOMYAGKOV, A. V., BONDAR, A. E., BUZYKAEV, A. R., EIDELMAN, S. I., GRIGORIEV, D. N., GROSHEV, V. R., GLUKHOVCHENKO, Yu. M., GULEVICH, V. V., GUSEV, D. V., KARNAEV, S. E., KARPOV, G. V., KARPOV, S. V., KHARLAMOVA, T. A., KISELEV, V. A., KOLMOGOROV, V. V., KONONOV, S. A., KOTOV, K. Yu., KRAVCHENKO, E. A., KUDRYAVTSEV, V. N., KULIKOV, V. F., KURKIN, G. YA., KUPER, E. A., KUYANOV, I. A., LEVICHEV, E. B., MAKSIMOV, D. A., MALYSHEV, V. M., MASLENNIKOV, A. L., MESHKOV, O. I., MISHNEV, S. I., MOROZOV, I. I., MUCHNOI, N. Yu., NEUFELD, V. V., NIKITIN, S. A., NIKOLAEV, I. B., OKUNEV, I. N., ONUCHIN, A. P., ORESHKIN, S. B., ORLOV, I. O., OSIPOV, A. A., OVTIN, I. V., PELEGANCHUK, S. V., PIVOVAROV, S. G., PIMINOV, P. A., PETROV, V. V., POLUEKTOV, A. O., PRISEKIN, V. G., REZANOVA, O. L., RUBAN, A. A., SANDYREV, V. K., SAVINOV, G. A., SHAMOV, A. G., SHATILOV, D. N., SHWARTZ, B. A., SIMONOV, E. A., SINYATKIN, S. V., SKRINSKY, A. N., SUKHAREV, A. M., SOKOLOV, A. V., STAROSTINA, E. V., TALYSHEV, A. A., TAYURSKY, V. A., TELNOV, V. I., TIKHONOV, Yu. A., TODYSHEV, K. Yu., TUMAIKIN, G. M., USOV, Yu. V., VOROBIOV, A. I., ZHILICH, V. N., ZHULANOV, V. V., ZHURAVLEV, A. N.
Published in International Journal of Modern Physics: Conference Series (2014)
Get additional information online
E-Article
11
by Anashin, V.V., Aulchenko, V.M., Baldin, E.M., Barladyan, A.K., Barnyakov, A.Yu., Barnyakov, M.Yu., Baru, S. E., Basok, I.Yu., Beloborodova, O. L., Blinov, A. E., Blinov, V. E., Bobrov, A.V., Bobrovnikov, V. S., Bogomyagkov, A.V., Bondar, A. E., Buzykaev, A.R., Eidelman, S. I., Grigoriev, D.N., Glukhovchenko, Yu.M., Gulevich, V.V., Gusev, D.V., Karnaev, S. E., Karpov, G.V., Karpov, S.V., Kharlamova, T.A., Kiselev, V.A., Kolmogorov, V.V., Kononov, S.A., Kotov, K.Yu., Kravchenko, E.A., Kudryavtsev, V.N., Kulikov, V. F., Kurkin, G.Ya., Kuper, E.A., Levichev, E. B., Maksimov, D.A., Malyshev, V.M., Maslennikov, A. L., Medvedko, A. S., Meshkov, O. I., Mishnev, S. I., Morozov, I. I., Muchnoi, N.Yu., Neufeld, V.V., Nikitin, S.A., Nikolaev, I.B., Okunev, I.N., Onuchin, A. P., Oreshkin, S.B., Orlov, I.O., Osipov, A.A., Peleganchuk, S.V., Pivovarov, S.G., Piminov, P.A., Petrov, V.V., Poluektov, A.O., Prisekin, V.G., Ruban, A.A., Sandyrev, V.K., Savinov, G.A., Shamov, A.G., Shatilov, D.N., Shwartz, B.A., Simonov, E.A., Sinyatkin, S.V., Skrinsky, A.N., Smaluk, V.V., Sokolov, A.V., Sukharev, A.M., Starostina, E.V., Talyshev, A.A., Tayursky, V.A., Telnov, V. I., Tikhonov, Yu.A., Todyshev, K.Yu., Tumaikin, G.M., Usov, Yu.V., Vorobiov, A. I., Yushkov, A.N., Zhilich, V.N., Zhulanov, V.V., Zhuravlev, A.N.
Published in EPJ Web of Conferences (2012)
...Baldin, E.M....
Get additional information online
E-Article
12
13
14
by Anashin, V.V., Aulchenko, V.M., Baldin, E.M., Barladyan, A.K., Barnyakov, A.Yu., Barnyakov, M.Yu., Baru, S.E., Basok, I.Yu., Beloborodova, O.L., Blinov, A.E., Blinov, V.E., Bobrov, A.V., Bobrovnikov, V.S., Bogomyagkov, A.V., Bondar, A.E., Buzykaev, A.R., Eidelman, S.I., Grigoriev, D.N., Glukhovchenko, Yu.M., Gulevich, V.V., Gusev, D.V., Karnaev, S.E., Karpov, G.V., Karpov, S.V., Kharlamova, T.A., Kiselev, V.A., Kolmogorov, V.V., Kononov, S.A., Kotov, K.Yu., Kravchenko, E.A., Kudryavtsev, V.N., Kulikov, V.F., Kurkin, G.Ya., Kuper, E.A., Levichev, E.B., Maksimov, D.A., Malyshev, V.M., Maslennikov, A.L., Medvedko, A.S., Meshkov, O.I., Mishnev, S.I., Morozov, I.I., Muchnoi, N.Yu., Neufeld, V.V., Nikitin, S.A., Nikolaev, I.B., Okunev, I.N., Onuchin, A.P., Oreshkin, S.B., Orlov, I.O., Osipov, A.A., Peleganchuk, S.V., Pivovarov, S.G., Piminov, P.A., Petrov, V.V., Poluektov, A.O., Prisekin, V.G., Ruban, A.A., Sandyrev, V.K., Savinov, G.A., Shamov, A.G., Shatilov, D.N., Shwartz, B.A., Simonov, E.A., Sinyatkin, S.V., Skrinsky, A.N., Smaluk, V.V., Sokolov, A.V., Sukharev, A.M., Starostina, E.V., Talyshev, A.A., Tayursky, V.A., Telnov, V.I., Tikhonov, Yu.A., Todyshev, K.Yu., Tumaikin, G.M., Usov, Yu.V., Vorobiov, A.I., Yushkov, A.N., Zhilich, V.N., Zhulanov, V.V., Zhuravlev, A.N.
Published in Physics Letters B (2011)
...Baldin, E.M....
Get additional information online
E-Article
15
17
by Anashin, V.V., Aulchenko, V.M., Baldin, E.M., Barladyan, A.K., Barnyakov, A.Yu., Barnyakov, M.Yu., Baru, S.E., Bedny, I.V., Beloborodova, O.L., Blinov, A.E., Blinov, V.E., Bobrov, A.V., Bobrovnikov, V.S., Bogomyagkov, A.V., Bondar, A.E., Bondarev, D.V., Buzykaev, A.R., Eidelman, S.I., Glukhovchenko, Yu.M., Gulevich, V.V., Gusev, D.V., Karnaev, S.E., Karpov, G.V., Karpov, S.V., Kharlamova, T.A., Kiselev, V.A., Kononov, S.A., Kotov, K.Yu., Kravchenko, E.A., Kulikov, V.F., Kurkin, G.Ya., Kuper, E.A., Levichev, E.B., Maksimov, D.A., Malyshev, V.M., Maslennikov, A.L., Medvedko, A.S., Meshkov, O.I., Mishnev, S.I., Morozov, I.I., Muchnoi, N.Yu., Neufeld, V.V., Nikitin, S.A., Nikolaev, I.B., Okunev, I.N., Onuchin, A.P., Oreshkin, S.B., Orlov, I.O., Osipov, A.A., Peleganchuk, S.V., Pivovarov, S.G., Piminov, P.A., Petrov, V.V., Poluektov, A.O., Popkov, I.N., Prisekin, V.G., Ruban, A.A., Sandyrev, V.K., Savinov, G.A., Shamov, A.G., Shatilov, D.N., Shwartz, B.A., Simonov, E.A., Sinyatkin, S.V., Skovpen, Yu.I., Skrinsky, A.N., Smaluk, V.V., Sokolov, A.V., Sukharev, A.M., Starostina, E.V., Talyshev, A.A., Tayursky, V.A., Telnov, V.I., Tikhonov, Yu.A., Todyshev, K.Yu., Tumaikin, G.M., Usov, Yu.V., Vorobiov, A.I., Yushkov, A.N., Zhilich, V.N., Zhulanov, V.V., Zhuravlev, A.N.
Published in Physics Letters B (2010)
...Baldin, E.M....
Get additional information online
E-Article
18
by Anashin, V.V., Aulchenko, V.M., Baldin, E.M., Barladyan, A.K., Barnyakov, A.Yu., Barnyakov, M.Yu., Baru, S.E., Bedny, I.V., Beloborodova, O.L., Blinov, A.E., Blinov, V.E., Bobrov, A.V., Bobrovnikov, V.S., Bogomyagkov, A.V., Bondar, A.E., Bondarev, D.V., Buzykaev, A.R., Eidelman, S.I., Glukhovchenko, Yu.M., Gulevich, V.V., Gusev, D.V., Karnaev, S.E., Karpov, G.V., Karpov, S.V., Kharlamova, T.A., Kiselev, V.A., Kononov, S.A., Kotov, K.Yu., Kravchenko, E.A., Kulikov, V.F., Kurkin, G.Ya., Kuper, E.A., Levichev, E.B., Maksimov, D.A., Malyshev, V.M., Maslennikov, A.L., Medvedko, A.S., Meshkov, O.I., Mishnev, S.I., Morozov, I.I., Muchnoi, N.Yu., Neufeld, V.V., Nikitin, S.A., Nikolaev, I.B., Okunev, I.N., Onuchin, A.P., Oreshkin, S.B., Orlov, I.O., Osipov, A.A., Peleganchuk, S.V., Pivovarov, S.G., Piminov, P.A., Petrov, V.V., Poluektov, A.O., Popkov, I.N., Prisekin, V.G., Ruban, A.A., Sandyrev, V.K., Savinov, G.A., Shamov, A.G., Shatilov, D.N., Shwartz, B.A., Simonov, E.A., Sinyatkin, S.V., Skovpen, Yu.I., Skrinsky, A.N., Smaluk, V.V., Sokolov, A.V., Sukharev, A.M., Starostina, E.V., Talyshev, A.A., Tayursky, V.A., Telnov, V.I., Tikhonov, Yu.A., Todyshev, K.Yu., Tumaikin, G.M., Usov, Yu.V., Vorobiov, A.I., Yushkov, A.N., Zhilich, V.N., Zhulanov, V.V., Zhuravlev, A.N.
Published in Physics Letters B (2010)
...Baldin, E.M....
Get additional information online
E-Article
19
by Anashin, V. V., Aulchenko, V. M., Baldin, E. M., Barladyan, A. K., Barnyakov, A. Yu., Barnyakov, M. Yu., Baru, S. E., Bedny, I. V., Beloborodova, O. L., Blinov, A. E., Blinov, V. E., Bobrov, A. B., Bobrovnikov, V. S., Bogomyagkov, A. V., Bondar, A. E., Bondarev, D. V., Buzykaev, A. R., Cherepanov, V. P., Eidelman, S. I., Glukhovchenko, Yu. M., Gulevich, V. V., Karnaev, S. E., Karpov, G. V., Karpov, S. V., Kiselev, V. A., Kononov, S. A., Kotov, K. Yu., Kravchenko, E. A., Kremyanskaya, E. V., Kulikov, V. F., Kurkin, G. Ya., Kuper, E. A., Levichev, E. B., Maksimov, D. A., Malyshev, V. M., Maslennikov, A. L., Medvedko, A. S., Meshkov, O. I., Mishnev, S. E., Morozov, I. I., Muchnoi, N. Yu., Neufeld, V. V., Nikitin, S. A., Nikolaev, I. B., Onuchin, A. P., Oreshkin, S. B., Orlov, I. O., Osipov, A. A., Peleganchuk, S. V., Petrosyan, S. S., Pivovarov, S. G., Piminov, P. A., Petrov, V. V., Poluektov, A. O., Pospelov, G. E., Prisekin, V. G., Ruban, A. A., Sandyrev, V. K., Savinov, G. A., Shamov, A. G., Shatilov, D. N., Shubin, E. I., Shwartz, B. A., Sidorov, V. A., Simonov, E. A., Sinyatkin, S. V., Skovpen, Yu. I., Skrinsky, A. N., Smaluk, V. V., Soukharev, A. M., Struchalin, M. V., Talyshev, A. A., Tayursky, V. A., Telnov, V. I., Tikhonov, Yu. A., Todyshev, K. Yu., Tumaikin, G. M., Usov, Yu. V., Vorobiov, A. I., Yushkov, A. N., Zhilich, V. N., Zhuravlev, A. N.
Published in JETP Letters (2007)
Get additional information online
E-Article